ZickZack byggelement
ZickZack The cost effective wood beam construction system. 
Abstract: A Swedish SME has developed a patented system of wooden beams to make prefabricated units that can be used as floor/ceiling in multistorey buildings. The system is twice as cost effective compared to conventional systems. The company is seeking partners interested in licence agreements. Description: The system is made of wooden beams that are positioned in zigzag and embedded in a framework forming a prefabricated unit or board (similar principle as corrugated iron). The result is a construction that is stiffer in relation to weight and that has a higher loadbearing capacity compared to other similar systems used for house construction of floors, ceilings and walls. 
Contact
CEO Mr. Benny Refónd
Bökö, Stensdal
340 10 Lidhult
Phone +46 35-91084, or 91085
Cell / Mobile +46 70-5645285
e-post: benny@refond.lby.se 

Ett patenterat byggsystem av inbäddade träfackverk i skivformat
ZickZack-konstruktionen bygger på fackverksprincipen där komponenterna i elementet bär upp de belastningar som elementet utsätts för.

Formstabilt element med stora hållfasthetsegenskaper. 

För länder med risk för jordbävningar.

Bakgrund
I Sverige har de många bränderna på 1800-talet förhindrat användningen av trä i flervåningshus. Betong och sten har blivit de dominerande materialen. Höga byggkostnader och problem i byggprocessen har lett till att byggherrar och fastighetsägare frågat efter alternativa byggsystem. I mitten av 90-talet blev det åter tillåtet att bygga fler våningar och under det senaste decenniet har flera nya byggsystem i trä sett dagens ljus. Ännu är inget av dem färdigutvecklat, och det kommer att dröja ytterligare en tid innan någon kan erbjuda en fullfjädrad produkt. Ändå är flera av dem redan mer kostnadseffektiva än konkurrerande material. Det finns fortfarande utrymme för fler byggsystem. Inte för att de som finns på marknaden idag är dåliga, utan för att marknaden är växande och olika system kan ha olika egenskaper, funktioner och fördelar som passar mer eller mindre bra i olika byggnationer.


Uppbyggnad och funktion

Byggelementets uppbyggnad och funktion: Byggelementet bygger på fackverksprincipen i den primära bärriktningen och på balkverkan i den sekundära riktningen. De undre och övre planken/flänsarna tar upp drag respektive tryckkrafter i fiberriktningen. De snedställda planken tar upp drag och tryckkrafter tvärs fiberriktningen i sin funktion som fackverkskomponenter. I den sekundära bärriktningen tar de snedställda planken upp böjmoment. Viktiga fördelar med byggsystemet (statiskt) är mycket god lastfördelning i sidled för t ex punktlaster (en stor del av bjälklaget hjälper till att bära lasten) och att båda bärrriktningarna kan utnyttjas vid fyrsidig uppläggning av byggelementet. En annan viktig fördel är att arkitekter och konstruktörer har större möjligheter med denna nya teknik p g a att spännvidden går att utöka. Byggelementen är kostnadseffektiva vid tillverkning i fabrik. Tillverkningen av systemet kan göras både i element och volymbyggnation.

Ett intelligent byggsystem

Trä- och skogsbranschen vill sälja mer trä. Ju mer trä i byggsystem, i interiörer och i möbler, ju bättre är det.  ”ZickZack” innehåller trä. Mycket trä. Det innehåller även mycket luft och funktionalitet med olika egenskaper.  Det är ett intelligent träbyggnadssystem som skapar mervärden för kunden. För en tillverkare och leverantör betyder det att man kan ta betalt för mer än trä och arbetskraft. Intelligent.

”ZickZack” är en produkt vars kundnytta finns i en kombination av värdet
·        
funktionen
·         hållfastheten
·        
effektiv montering
·        
vikten
·        
värmeisolerande förmåga
·        
stegljud
·        
träkänslan


Egenskaper

”ZickZack” har bland annat följande egenskaper och funktioner:

 • bjälklag med denna egenvikt har en styvhet och bärförmåga som överträffar andra bjälklag
 • i detta bjälklagssystem utnyttjas hela uppbyggnaden av bjälklaget från underkant till överkant som bärande egenskaper med inbäddade fackverkssystem
 • det är lätt att göra installationer i över- och underkant
 • ljudet har svårt att tränga igenom de snedställda bjälkarna
 • detsamma gäller för brand, eld har svårt att tränga igenom bjälkarna när de är välisolerade
 • bjälklagen är mycket kostnadseffektiva
 • genom att höja sicksack-mönstret kan den bärande kapaciteten på bjälklagen öka. Det påverkar inte egenvikten nämnvärt. Det går även att göra en tätare placering av reglar i över- och underkant samt att använda skivmaterial
 • byggelementen är lätta att skarva i längdledd och bredd
 • byggelementen tillverkas i 2,40 m bredd och i längder upp till 15 m.
 • bjälklagssystemet kan användas till yttertakselement där vindskupor kan placeras direkt på yttertakselementet. Därmed kan hela vindsutrymmet utnyttjas som våning
 • höjden på bjälklaget är lägre än andra bjälklag på grund av konstruktionen
 • bjälklaget är lätt att montera
 • väggelementet monteras stående i hela husets höjd upp till takås utan något liggande virke
 • bjälklaget vilar hängande på den bärande väggen och är förankrat i väggen med spänndon.
 • byggelementen är lätta att isolera i de trekantiga kanalernas längd med profilerad isolering som monteras i fallande längder
 • mellan reglarna som är monterade vinkelrätt mot de trekantiga kanalerna är isolering också lätt att montera
 • bjälklagselementen kan monteras ihop på byggarbetsplatsen i en fixtur där undertaket monteras på ett ergonomiskt sätt. Bjälklagselementen hissas därefter på plats.
 • väggelementen kan också monteras på plats liggande i sin hela längd och därefter hissas på plats.

Byggsystemet kan i delar eller i sin helhet även användas till många olika andra byggnationer t ex pelare, bullerplank, tak element i hallbyggnader, trapphus, hisschakt mm.


Kontact
Benny Refónd
Bökö, Stensdal
340 10 Lidhult
Tel 035-91084, 91085, 070-5645285
e-post: benny@refond.lby.se